PRZEPIS NA ROZWÓJ – KOMPETENCJE SZYTE NA MIARĘ

Alt Text

PROJEKT: PRZEPIS NA ROZWÓJ – KOMPETENCJE SZYTE NA MIARĘ

OPIS PROJEKTU

Projekt jest realizowany w ramach ogólnopolskiego konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach; nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18.

Celem projektu jest rozwój kapitału ludzkiego 135 przedsiębiorstw z sektora przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez min. 90% z 665 ich pracowników objętych wsparciem, zgodnie z rekomendacjami Sektorowej Rady, do grudnia 2022 roku. Cel ten bezpośrednio realizuje cel szczegółowy POWER, poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw objętych działaniami rozwojowymi.

01.01.2020-31.12.2022

Projekt kierowany jest do kadry:

  • zarządczej,
  • technicznej,
  • odpowiadającej za realizację procesów wsparcia
  • pracowników produkcyjnych sektora.

Liczba przedsiębiorstw przewidzianych do objęcia wsparciem: 135 przedsiębiorstw (665 osób) z sektora przemysłu mody oraz innowacyjnych tekstyliów (dział 13 PKD: tekstylny/włókienniczy, dział 14: odzieżowy, dział 15: skórzany) z zastrzeżeniem, że pracownicy dużych firm stanowić mogą maksymalnie 25% ogółu uczestników.

Wsparcie obejmować może usługi rozwojowe w następujących obszarach tematycznych:

  • OBSZAR I – Działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo-tekstylnym.
  • OBSZAR II – Przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym.
  • OBSZAR III – Realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo-tekstylnym.
  • OBSZAR IV – Zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo-tekstylnym.
Alt Text

Więcej informacji można znaleźć na stronie HRP.com.pl

Przepis na Rozwój